Při koupi vakuové techniky vzniká firmě řada povinností, které musí striktně dodržovat, aby byly splněny veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vakuová technika může jednotlivým pracovníkům značně ulehčit a urychlit práci. Firma tím získává významnou konkurenční výhodu, protože jednotlivé projekty bude plnit výrazně rychleji, než tomu bylo doposud. Vzniká tím ale i množství povinnosti, se kterými je vhodné se seznámit ještě před samotnou koupí. Pro firmy představuje nedodržení pravidel BOZP riziko vysokých pokut, a proto je vhodné těmto nechtěným výdajům předcházet a zajistit zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky hned od začátku.

 

Výhody, které přinesou firmám přístroje vakuové techniky

 • KONKURENČNÍ VÝHODA
 • VYSOKÁ EFEKTIVITA PRÁCE
 • ELIMINACE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
 • NULOVÉ RIZIKO PONIČENÍ MANIPULOVANÝCH BŘEMEN
 • PRÁCE ODVÁDĚNÁ S PŘESNOSTÍ NA MILIMETRY
 • KOMPATABILITA SE ZVEDACÍ TECHNIKOU

 

Firmám vzniká povinnost vést o přístrojích dokumentaci a podrobovat je pravidelným kontrolám

Průvodní dokumentace

Skládá se z dokumentů od výrobce, který tímto předává informace nezbytné k montáži, obsluze o údržbě přístroje. Díky průvodní dokumentaci ví osoba pověřená její správou, kdy je nutné absolvovat povinné kontroly a jak postupovat při nesprávné činnosti přístroje.

Zahrnuje také podrobné informace o konkrétním typu přístroje. Zde jsou uvedeny veškeré technické parametry – maximální nosnost, pohon atp.

 

Provozní dokumentace

V provozní dokumentaci jsou evidovány veškeré kontroly a revize, které byly u konkrétního přístroje provedeny za celou dobu užívání ve firmě. Zahrnuje podrobné záznamy o jednotlivých kontrolách, včetně informací, kdy a kým byly provedeny.

Jsou zde i doklady, které prokazující způsobilost přístroje být zařazen do provozu.

 

Pravidla kontroly přístrojů

U veškeré vakuové techniky bez výjimky musí být provedena kontrola technického stavu. U každého přístroje jsou dokumentací určeny také termíny periodických prohlídek. U techniky, která byla zdrojem pracovního úrazu, nebo jsou do provozu zařazeny po delší pauze, je nutné zajistit i mimořádnou kontrolu.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v případě manipulace s vakuovou technikou zajištěna dodržením velkého množství pravidel

OBSLUHA STROJE

Základním pravidlem je, že obsluhu strojů smějí provádět pouze oprávněné osoby. Oprávnění k této činnosti získají důkladným proškolením, které zajistí zaměstnavatel. Ten je rovněž povinen předat i veškeré informace způsobu ovládání, bezpečnostních pravidlech a možných rizicích.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY PŘÍSTROJE

 • Při volbě konkrétní vakuové techniky je nutné vycházet z hmotnosti i tvaru manipulovaného předmětu. Nikdy nesmí být překročena maximální nosnost přístroje.
 • Manipulace není možná s břemeny, která na sobě mají neupevněný předmět.
 • Předmět musí být před uchopením důkladně očištěn od prachu a jiných nečistot.
 • Břemena musí být vždy uložena na rovnou a hladkou plochu.
 • Plechy musí být vždy přemisťovány po jednom kusu.
 • Počet přísavek a typ těsnících kroužků musí být zvolen s ohledem na druh a povrchovou úpravu břemene.

 

K manipulaci se často používají také různé druhy jeřáby. Podívejte se, jak vypadá nejsilnější teleskopický jeřáb s nejdelším ramenem na světě.

 

Manipulace s velkoplošnými břemeny může být při neadekvátní obsluze a nerespektování bezpečnostních pravidel častým zdrojem pracovních úrazů. Proto je nutné, aby zaměstnavatel jednotlivá pravidla nepodcenil a postaral se o to, že se informace o bezpečnosti dostanou ke všem zaměstnancům, kteří přicházejí s přístroji do kontaktu. Pověřený zaměstnanec odpovídá také za dodržení termínů kontrol a provedení pravidelné údržby.

 

Postarali byste se sami o to, že by se všichni pracovníci dozvěděli o podmínkách BOZP, nebo byste touto povinností pověřili některého ze zaměstnanců?